Wij hebben geconstateerd dat u niet (volledig) conform de cao heeft gehandeld

Fouten maken is menselijk, fouten in stand laten is slecht werkgeverschap.
U krijgt allereerst de kans zelf herberekeningen te maken. Indien nodig kunnen we met u in gesprek treden om toe te lichten om welke looncomponenten het exact gaat en hoe tot een goede oplossing gekomen kan worden.

Gaat u meewerken?

Het is uw goed recht om het niet eens te zijn met de vordering

Als wij het niet eens zijn over de gronden van de vordering, dan is het zeer belangrijk om spoedig samen te bepalen wie gelijk heeft, om een onnodige procedure te voorkomen.
Kiest u om niet mee te werken? Uiteraard kunnen wij u niet verplichten om mee te werken en herberekeningen te maken. Wij betreuren deze handelswijze omdat u hiermee de schijn op zich laat dat u een werkgever bent die doelbewust onderbetaald. Wij zullen herberekeningen opstellen en de zaak voor de rechter brengen. Linksom of rechtsom zullen uw werknemers krijgen waar zij recht op hebben. Werkgevers die geen medewerking verlenen krijgen veel extra kosten. Wij raden u daarom aan contact op te nemen met uw accountant of advocaat. Wij staan open voor overleg over uw standpunten over de loonvordering, wacht niet tot het laatste moment aangezien de kans groot is dat de argumenten dan pas vooreerst bij de rechter besproken worden. Als dan blijkt dat uw standpunten niet stroken met de wet dan heeft u onnodige extra kosten. Denk hierbij aan de volgende kosten:
Wettelijke loonsverhoging wegens vertraging

Grondslag: artikel 7:625 BW
Heeft u niet (alles) op tijd betaald, dan kan de werknemer een wettelijke verhoging wegens vertraging vorderen. De werkgever is maximaal een verhoging van 50 procent van het loon verschuldigd. Bij medewerking van de onderbetalende werkgever kan deze percentage eventueel gematigd worden.

Herberekeningskosten

Grondslag: artikel 6:96 lid 2 sub b BW
Heeft u onderbetaald, maar niet duidelijk is hoeveel precies? dan dient het loon herberekend te worden. Omdat het om loon gaat, dienen de herberekeningen te worden gemaakt door de werkgever. Dit kan een lastige klus zijn. Doet de onderbetalende werkgever dit binnen een redelijke termijn niet, dan is de werknemer genoodzaakt om een herberekeningsrapportage te laten maken door Herberekening.nl. In dit geval brengen wij altijd redelijke kosten in rekening bij de werkgever.

Buitengerechtelijke incassokosten

Grondslag: art. 6:96 lid 5 BW en Besluit Incassokosten
Het incasseren buiten de rechtbank kost ook geld. De buitengerechtelijke incassokosten kunnen (deels) in rekening worden gebracht bij schuldenaren. De hoogte van de vergoeding van deze kosten is vastgesteld op een forfaitair percentage van de verschuldigde hoofdsom (art. 2 Besluit).

Griffierecht

Dit zijn de kosten die de rechtbank in rekening brengt voor het behandelen van een zaak.

Explootkosten

Dit zijn de kosten die de deurwaarder in rekening brengt voor het uitbrengen van een dagvaarding.

Salaris gemachtigde

Dit is een vergoeding die rechter kan toewijzen aan ons voor het vertegenwoordigen van onze cliënt bij de rechtbank.

Nakosten

Dit zijn de kosten die gemaakt worden na de rechtszaak in verband met het afwikkelen van de zaak.

Kosten van uw advocaat

Zeker niet goedkoop.

Executiekosten

Als u na verloren zaak niet vrijwillig betaalt wat door de rechter is toegewezen, dan kunnen wij een deurwaarder verzoeken om het vonnis uit te voeren. De kosten die gemaakt worden door de deurwaarder zijn dan voor uw rekening.

Uw eigen tijd

Hoe langer u bezig bent met een kansloze zaak, hoe minder bent u bezig met het ondernemen.

Reageer daarom en leg zo spoedig mogelijk uit waarom u het niet eens bent met de vordering.
Wij adviseren u om onze vordering eerst grondig met uw boekhouder of advocaat door te nemen.
U kunt ook ons benaderen voor nadere uitleg. Wij geven u graag een ruime, redelijke termijn,
maar wacht niet tot het laatste moment. Wij horen het graag van u!

Start typing and press Enter to search